Ricordo fotografico
di
Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharyya-varyya Astottara-sata
Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.


 

Sri Chaitanya Saraswat Math
Acarya Fondatore: Srila B. R. Sridhar Maharaj
Presidente Acarya: Srila B. S. Govinda Maharaj